vnapotal251-1598255702-96.jpg

vnapotal251-1598255702-96.jpg

美国时间1995年7月11日晚,时任美国总统威廉•杰斐逊•克林顿(William Jefferson Clinton)宣布越美外交关系正常化。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *