ttxvnhoida-1528711337-73.jpg

ttxvnhoida-1528711337-73.jpg

Nguyen Xuan Phuc s’entretient avec Justin Trudeau en marge du sommet du G7 élargi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *