ttxvnhoida-1528711337-73.jpg

ttxvnhoida-1528711337-73.jpg

Nguyen Xuan Phuc s’entretient avec Justin Trudeau en marge du sommet du G7 élargi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.