defaultaspx-1528706191-48.jpg

defaultaspx-1528706191-48.jpg

Nguyen Xuan Phuc (3e à droite, 2e rang) et d’autres dirigeants participant au Sommet du G7 élargi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *