ttxvn2804di-1597056921-37.jpg

ttxvn2804di-1597056921-37.jpg

President Ho Chi Minh closely follows events during the attack on the enemy’s fortifications in Dong Khe at the start of the Border Campaign on September 16, 1950 (File photo – VNA) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *