ttxvn2804di-1597057067-100.jpg

ttxvn2804di-1597057067-100.jpg

The last French soldiers are boarding a ship in Do Son to withdraw from Hai Phong on May 15, 1955, marking the complete liberation of North Vietnam (File photo – VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *