then4-1605165260-17.jpg

then4-1605165260-17.jpg

Жертвоприношение в обряде Кау Кхоан, пение «Тхен» народности Тай в уезде Тьиемхоа, провинция Туенкуанг. (Источник: Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *