then5-1605165319-98.jpg

then5-1605165319-98.jpg


Представителей Вьетнама поздравили с признанием «Тхен» как репрезентативное нематериальное культурное наследие человечества. (Источник: Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *