then3-1605165209-62.jpg

then3-1605165209-62.jpg

Танец Тьяу в исполнении народа Тай в уезде Каолок города Лангшон провинции Лангшон. (Источник: Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *