qh4-1607922622-98.jpg

qh4-1607922622-98.jpg

Генерал-майор Данг Нгок Нгиа, делегация депутатов от провинции Тхыатхиен-Хюэ. (Фото: Суан Май /Vietnam +)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *