qh3-1607922582-84.jpg

qh3-1607922582-84.jpg

Депутаты Чан Хоанг Нган, директор Института исследований развития города Хошимин в коридоре 10-й сессии НС 14-го созыва. (Фото: Суан Май / Vietnam +)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *