Hà Anh không sợ bệnh viện, sợ gặp bác sỹ, sợ truyền dịch, sợ tiêm như nhiều bạn bè cùng trang lứa (Ảnh: Doãn Đức)

Hà Anh không sợ bệnh viện, sợ gặp bác sỹ, sợ truyền dịch, sợ tiêm như nhiều bạn bè cùng trang lứa (Ảnh: Doãn Đức)

Hà Anh không sợ bệnh viện, sợ gặp bác sỹ, sợ truyền dịch, sợ tiêm như nhiều bạn bè cùng trang lứa (Ảnh: Doãn Đức)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *