“Con không sợ bệnh viện, con thích được truyền, con thích được tiêm…” (Ảnh: Doãn Đức)

“Con không sợ bệnh viện, con thích được truyền, con thích được tiêm…” (Ảnh: Doãn Đức)

“Con không sợ bệnh viện, con thích được truyền, con thích được tiêm…” (Ảnh: Doãn Đức)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *