Có cả đội phu xe kéo. Thông thường, mỗi chiếc xe kéo sẽ do một phu xe kéo. Thỉnh thoảng, có thêm hai người phụ đẩy phía sau. (Ảnh: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam)

Có cả đội phu xe kéo. Thông thường, mỗi chiếc xe kéo sẽ do một phu xe kéo. Thỉnh thoảng, có thêm hai người phụ đẩy phía sau. (Ảnh: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam)

Có cả đội phu xe kéo. Thông thường, mỗi chiếc xe kéo sẽ do một phu xe kéo. Thỉnh thoảng, có thêm hai người phụ đẩy phía sau. (Ảnh: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *