Vào thời gian xe kéo thịnh hành ở Hà Nội hay Sài Gòn và một vài đô thị lớn khác (sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất 1914-1918), phu kéo xe là một nghề, giống như nghề đạp xích lô hay lái taxi bây giờ. (Ảnh: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam)

Vào thời gian xe kéo thịnh hành ở Hà Nội hay Sài Gòn và một vài đô thị lớn khác (sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất 1914-1918), phu kéo xe là một nghề, giống như nghề đạp xích lô hay lái taxi bây giờ. (Ảnh: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam)

Vào thời gian xe kéo thịnh hành ở Hà Nội hay Sài Gòn và một vài đô thị lớn khác (sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất 1914-1918), phu kéo xe là một nghề, giống như nghề đạp xích lô hay lái taxi bây giờ. (Ảnh: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *