aipamembers-1604381728-16.jpg

aipamembers-1604381728-16.jpg

President Tran Duc Luong delivers a speech at the opening session of the 23rd AIPO General Assembly at the Ba Dinh Hall in Hanoi on September 9, 2002 (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *