aipamembers-1604381794-55.jpg

aipamembers-1604381794-55.jpg

President of the Thai NA Chai Chidchob hands over the hammer representing the AIPA 31 chairmanship to Vice Chairwoman Tong Thi Phong, head of the Vietnamese NA delegation, at the closing ceremony of the 30th AIPA General Assembly in Pattaya, Thailand, in August 2009 (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *