aipamembers-1604381670-61.jpg

aipamembers-1604381670-61.jpg

The national flag of Vietnam is moved from the position of observer countries to the place of official members of AIPO at the admission ceremony (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *