20200729c-1596876913-36.jpg

20200729c-1596876913-36.jpg

                       迎接滞留在赤道几内亚的越南劳动者的航班安全抵达内排国际机场。

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *