vnapotalch-1596879215-71.jpg

vnapotalch-1596879215-71.jpg

为了确保防疫的安全工作,飞机客舱被为三区,同时安装空气净化器和正压室等,最大限度地限制乘客与医务人员和机组人员间的接触。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *