vnapotalto-1559726145-49.jpg

vnapotalto-1559726145-49.jpg

T?i 1/3/2019, T?ng Bí thu, Ch? t?ch nu?c Nguy?n Phú Tr?ng chiêu dãi chào m?ng Ch? t?ch Ð?ng Lao d?ng Tri?u Tiên, Ch? t?ch ?y ban Qu?c v? nu?c C?ng hòa dân ch? nhân dân Tri?u Tiên Kim Jong-un, tham h?u ngh? chính th?c Vi?t Nam. Trong ?nh: T?ng Bí thu, Ch? t?ch nu?c Nguy?n Phú Tr?ng chào m?ng Ch? t?ch Tri?u Tiên Kim Jong-un. ?nh: Trí Dung – TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *