vnapotalky1-1602821990-72.jpg

vnapotalky1-1602821990-72.jpg

В двусторонней торговле между двумя странами виден прогресс как в «ширину», так и в «глубину» (Иллюстрация/ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *