fdi2-1602822142-80.jpg

fdi2-1602822142-80.jpg

За последние два десятилетия двусторонняя торговля между Вьетнамом и США удивительным образом выросла на 7.000%. (Иллюстрация/ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *