ttxvnhot-1491212151-72.jpg

ttxvnhot-1491212151-72.jpg

[18/01/2016 11:03:32] Theo k?t qu? kh?o sát c?a hãng tin AFP (Pháp) d?i v?i 18 nhà kinh t?, kinh t? Trung Qu?c trong nam 2015 d?t t?c d? tang tru?ng x?p x? 7%, m?c tang tru?ng y?u nh?t trong vòng 1/4 th? k? qua, d?ng th?i d? báo n?n kinh t? l?n th? hai th? gi?i này s? ti?p t?c di xu?ng trong nam 2016. Theo dó, tang tru?ng GDP c?a Trung Qu?c trong nam 2015 d?t 6,9%, g?n b?ng m?c tiêu mà Chính ph? nu?c này d? ra (7%), th?p hon so v?i m?c tang tru?ng 7,3% c?a nam tru?c dó. Nh?ng thông tin trên du?c dua ra trong b?i c?nh th? tru?ng ch?ng khoán Trung Qu?c lao d?c và d?ng Nhân dân t? (NDT) gi?m giá m?nh th?i gian qua. Trong ?nh: Ho?t d?ng s?n xu?t t?i nhà máy ? T? Nam, th? ph? t?nh Son Ðông, mi?n dông Trung Qu?c ngày 17/6/2015. THX/TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *