Quảng Ninh phấn đấu tăng trưởng kinh tế

Đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước đã gây ra những tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế-xã hội. Thế nhưng, với những quyết sách đúng đắn cũng như triển khai đồng bộ các giải pháp từ cấp tỉnh cho tới các cấp cơContinue reading “Quảng Ninh phấn đấu tăng trưởng kinh tế”