Sử dụng bằng giả để tiến thân: Chu trình “sinh sôi nảy nở” của tham nhũng

Lời tòa soạn   Năm 2020 là một dấu mốc quan trọng khi diễn ra Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2025, là đợt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Một trong hai nhiệm vụ quan trọng nhất của Đại hội Đảng là công tác nhân sự. Nhân sựContinue reading “Sử dụng bằng giả để tiến thân: Chu trình “sinh sôi nảy nở” của tham nhũng”