Khơi dậy nguồn lực nội sinh, phát huy sức mạnh mềm của văn hóa

Ngày 24/11 tới, Hội nghị Văn hóa toàn quốc sẽ được tổ chức nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đấtContinue reading “Khơi dậy nguồn lực nội sinh, phát huy sức mạnh mềm của văn hóa”