still090700-1536304971-0.jpg

still090700-1536304971-0.jpg

Hairdressing career: Thanh becomes interested in hairdressing and makes it his career. (Photo: Phuong Vu/VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *