nld2-1602823824-7.jpg

nld2-1602823824-7.jpg

Молодые люди участвуют в конкурсе по риторике на экологическую тему. Конкурс организован корпорациями Greenhub и Coca-Cola. (Фото: Корр./Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *