nld3-1602823892-19.jpg

nld3-1602823892-19.jpg

Чтобы добиться успеха в цифровой трансформации Вьетнама, необходимо правильное сочетание технологий и рабочей силы. (Фото: Корр./Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *