Nghị quyết 15 tháng 1/1959 của Trung ương Đảng đã quyết định phát động quần chúng nhân dân, trước hết ở nông thôn, dùng đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang, tiến hành khởi nghĩa vũ trang đập tan ách kìm kẹp của Mĩ-Diệm để giành quyền làm chủ. Trong ảnh: Nhân dân lao động Sài Gòn-Chợ Lớn biểu tình chống Mỹ. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Nghị quyết 15 tháng 1/1959 của Trung ương Đảng đã quyết định phát động quần chúng nhân dân, trước hết ở nông thôn, dùng đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang, tiến hành khởi nghĩa vũ trang đập tan ách kìm kẹp của Mĩ-Diệm để giành quyền làm chủ. Trong ảnh: Nhân dân lao động Sài Gòn-Chợ Lớn biểu tình chống Mỹ. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Nghị quyết 15 tháng 1/1959 của Trung ương Đảng đã quyết định phát động quần chúng nhân dân, trước hết ở nông thôn, dùng đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang, tiến hành khởi nghĩa vũ trang đập tan ách kìm kẹp của Mĩ-Diệm để giành quyền làm chủ. Trong ảnh: Nhân dân lao động Sài Gòn-Chợ Lớn biểu tình chống Mỹ. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *