covid19fig-1597394823-71.jpg

covid19fig-1597394823-71.jpg

A nurse of the National Hospital for Tropical Diseases makes a phone call to her child (Photo: VietnamPlus)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *