covid19fig-1597394925-28.jpg

covid19fig-1597394925-28.jpg

Toan waves to his wife, who is in the opposite building, from the window (Photo: VietnamPlus)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *