congnhan-1542342241-51.jpg

congnhan-1542342241-51.jpg

There are over 20 staff working at Thuong Thuong Handmade workshop (Photo: Phuong Vu/VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *