coha4-1601026757-13.jpg

coha4-1601026757-13.jpg

Phút giải lao của các cán bộ Văn thư- Phát hành, Tiểu ban Giáo dục R. (Ảnh: NVCC)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *