capitallibe-1577179578-60.jpg

capitallibe-1577179578-60.jpg

The convoy carrying soldiers of Brigade 308 (now Division 308 – Vanguard Division) moves on Hang Dao street on October 10, 1954 in the joyful welcome of thousands of people (File photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *