cap4-1606374554-95.jpg

cap4-1606374554-95.jpg

Доктор Нгуен Чунг Кап изучает материалы о заболевании, когда у него есть свободное время. (Фото: Мин Куйет / Вьетнам +)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *