cap2-1606374236-21.jpg

cap2-1606374236-21.jpg

Наблюдение за состоянием здоровья пациента на ИВЛ в Центральной больнице тропических болезней. (Фото: Минь Кует/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *