campuchiala-1562321946-38.jpg

campuchiala-1562321946-38.jpg

Cambodian people flee to Vietnam on national road 22 in the southwestern province of Tay Ninh because they cannot live under the Pol Pot – Ieng Sary genocidal regime (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *