anh3-1559719487-81.jpg

anh3-1559719487-81.jpg

Nguyen Thi Thu Trang, Director of Centre for WTO and Economic Integration under the Vietnam Chamber of Commerce and Industry. (Source: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *