anh2-1559719417-78.jpg

anh2-1559719417-78.jpg

Moreover, with the CPTPP, Vietnam will gain technical support, reasonable pressure, and suggestions for the reform process. (Source: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *