5-1558944431-89.jpg

5-1558944431-89.jpg

L’usine laitière TH est un projet d’investissement le plus efficace à l’ouest de Nghe An. Photo : Van Nhat/VNA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *