Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai, tỉnh đã lấy chủ đề hành động của năm 2022 là “Đoàn kết – Kỷ cương – Thích ứng linh hoạt – Phát triển toàn diện”.

Theo đó, Lào Cai sẽ tập trung thực hiện linh hoạt, an toàn, hiệu quả mục tiêu mục tiêu phòng, chống dịch COVID-19 để bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân đồng thời đẩy mạnh phục hồi kinh tế-xã hội, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao, đẩy mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; tăng cường quản lý trong lĩnh vực tài chính, ngân sách. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ; phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao đời sống nhân dân…

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong khẳng định trong nhiệm kỳ tới, mục tiêu của tỉnh Lào Cai là phát triển hài hòa, phát triển kinh tế nhanh nhưng phải đảm bảo tính đồng bộ, bền vững.

Theo đó, Lào Cai xác định tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm, 2 lĩnh vực đột phá để phát triển kinh tế-xã hội trong nhiệm kỳ tới.

Các nhiệm vụ trọng tâm mà Lào Cai xác định trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; củng cố, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh.

Các cấp ngành huy động nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Tỉnh chủ động củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị; bảo đảm trật tự, kỷ cương và an toàn xã hội; mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tỉnh phấn đấu phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Lào Cai trong xây dựng địa phương phát triển và hội nhập; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Lào Cai cũng tập trung phát huy, dân chủ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội.

Tỉnh tiếp tục phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong xây dựng Đảng, chính quyền các cấp và tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân.

Cùng với đó, Lào Cai sẽ tăng cường quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; phòng chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn.

Mặt khác, tỉnh thực hiện sắp xếp dân cư nông thôn; huy động các nguồn lực đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng thiết yếu tại các khu, điểm tái định cư mới, các điểm dân cư hiện có; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, thực hiện hiệu quả các chính sách về phát triển miền núi, vùng đồng bào dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm thứ 7 mà Lào Cai thông qua tại Đại hội.

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong, hai lĩnh vực đột phá trong nhiệm kỳ tới của Lào Cai là phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội, ưu tiên phát triển các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng đô thị lớn cùng hạ tầng thông tin viễn thông, hạ tầng số; phát triển du lịch, dịch vụ, trong đó tập trung vào Khu du lịch thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai, huyện Bắc Hà, xã Y Tý (huyện Bát Xát); du lịch cộng đồng và các sản phẩm du lịch bản sắc; dịch vụ chất lượng cao, hiện đại.

Tỉnh cũng chú trọng dịch vụ phục vụ thúc đẩy nhanh tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu, phát triển ngành thương mại tỉnh Lào Cai theo hướng hiện đại.

Các doanh nghiệp đến làm thủ tục mở tờ khai tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong cho biết với 7 nhiệm vụ trọng tâm và 2 lĩnh vực đột phá thì đây là một nhiệm kỳ mà Lào Cai sẽ tăng tốc và đột phá; tiếp tục lấy công nghiệp là trụ cột quan trọng cho phát triển, lấy thương mại du lịch làm mũi nhọn đột phá, duy trì nông-lâm nghiệp phát triển ổn định và quan trọng; quan tâm giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng, an ninh bằng những chương trình đề án cụ thể.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cũng khẳng định trong nhiệm kỳ tới, mục tiêu của là phát triển hài hòa, phát triển kinh tế nhanh nhưng phải đảm bảo tính đồng bộ, bền vững; trong đó tỉnh đặc biệt quan tâm tới các vấn đề xã hội, môi trường, nâng cao thể chất, chất lượng con người Lào Cai một cách toàn diện; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, áp dụng công nghệ số, kinh tế số và hướng tới là xã hội số.

Năm 2022, Lào Cai phấn đấu đưa toàn bộ sản phẩm OCOP (chương trình “mỗi xã, phường một sản phẩm”) lên các sàn thương mại điện tử; tỷ lệ doanh nghiệp, hợp tác xã, gia đình có sản phẩm OCOP được tạo gian hàng số và có tài khoản thanh toán điện tử đạt 50%.

Đây là 2 mục tiêu kinh tế số trong số 23 mục tiêu quan trọng mà Lào Cai sẽ ưu tiên nguồn lực triển khai theo Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai năm 2022 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Theo đó, Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai năm 2022 đặt ra 67 mục tiêu về chính quyền số, kinh tế số và xã hội số nhằm tạo cơ sở cho các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp triển khai chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Có 23 mục tiêu quan trọng để ưu tiên nguồn lực triển khai và 44 mục tiêu khác. Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh năm 2022 là gần 248 tỷ đồng, từ vốn ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, trong xây dựng chính quyền số, hiện Lào Cai đạt 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Năm 2022, tỉnh phấn đấu đưa tỷ lệ khối lượng công việc của hoạt động giám sát, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý từ 10% (năm 2021) lên 30%; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến từ 60% (năm 2021) lên 65%…

Đối với lĩnh vực kinh tế số và xã hội số, năm 2022, Lào Cai phấn đấu 9/9 số lượng địa phương cấp huyện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và quản lý tích hợp hệ thống thông tin đất đai, đưa vào quản lý, vận hành, cập nhật khai thác thông tin trên môi trường mạng.

Tỉnh đặt mục tiêu tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 90%, tăng 30% so với năm 2021; tỷ lệ trường học, bệnh viện áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt đạt 50%, tăng 25% so với năm 2021…

Để đảm bảo thực hiện các mục tiêu trên, trong năm 2022, tỉnh thực hiện 3 giải pháp trọng tâm đó là phát triển nền tảng cho chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và phát triển kinh tế và xã hội số.

Đối với việc phát triển nền tảng cho chuyển đổi số, Lào Cai chú trọng chuyển đổi nhận thức bằng cách tổ chức các chuyên đề phổ biến kiến thức về chuyển đổi số và nâng cao kiến thức, nghiệp vụ quản lý nhà nước trên nền tảng chuyển đổi số cho các cấp lãnh đạo từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Tỉnh sẽ xây dựng chính sách thu hút, ưu đãi, đào tạo nguồn nhân lực chuyển đổi số; chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh chuyển đổi số; chú trọng hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ; thương mại điện tử; phát triển thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa; xây dựng các xã nông thôn mới thông minh…

Nhằm xây dựng chính quyền số, tỉnh sẽ phát triển hệ thống thông tin báo cáo kết nối với Chính phủ, phục vụ chỉ đạo điều hành thông suốt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đến cấp xã theo hướng không dùng báo cáo giấy, trao đổi dữ liệu theo thời gian thực; nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm giám sát, điều hành thông minh của tỉnh; triển khai thí điểm hệ thống thông tin họp không giấy tờ đối với các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện giải pháp phát triển kinh tế và xã hội số, trong năm 2022, Lào Cai sẽ chuyển đổi số cho các chợ Cốc Lếu (thành phố Lào Cai), Sa Pa và Bắc Hà gắn với xây dựng chợ văn minh; triển khai ứng dụng app công dân (công dân số) trên phạm vi toàn tỉnh; tích hợp các dịch vụ thiết yếu vào cổng dịch vụ công của tỉnh và ứng dụng app công dân (công dân số Lào Cai).

Ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết với những cơ chế, chính sách ưu đãi trong xây dựng, vận hành, đến nay, Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai đang là khu kinh tế cửa khẩu đa ngành, trung tâm giao thương của khu vực ASEAN và vùng Tây Nam-Trung Quốc, là một cực tăng trưởng-trung tâm kết nối của vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ với cả nước. Không chỉ là điểm sáng về xuất nhập khẩu, khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai giờ đây đang là khu vực năng động với sự phát triển đa lĩnh vực công nghiệp, đô thị, thương mại và dịch vụ. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của khu cũng đang được đầu tư đồng bộ.

Sau 3 lần quy hoạch mở rộng, đến nay Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai có diện tích gần 16.000ha. Kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu đang tiếp tục được bổ sung, hình thành thêm hệ thống logistics, các cụm công nghiệp, khu vui chơi giải trí, các khu vực chức năng khác, hình thành khu hợp tác kinh tế qua biên giới Lào Cai-Hà Khẩu…, tạo thành vùng kinh tế động lực, thu hút đầu tư, giải quyết việc làm và tăng thu cho ngân sách Nhà nước.

Xác định lợi thế khi phát triển Khu kinh tế cửa khẩu trong chiến lược phát triển kinh tế của địa phương, tỉnh Lào Cai luôn đặt mục tiêu lấy kinh tế thương mại qua cửa khẩu biên giới là nòng cốt, xây dựng môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, đưa kinh tế cửa khẩu thực sự là mũi nhọn, động lực để phát triển kinh tế địa phương…

Đặc biệt, năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp tục lựa chọn Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai là 1 trong 8 khu kinh tế cửa khẩu tập trung đầu tư trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lào Cai đã tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu chức năng với diện tích khoảng 1.400 ha. Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai sẽ gồm 5 chức năng: Khu cửa khẩu quốc tế Kim Thành; Khu dịch vụ hậu cần Logistic; Khu phức hợp vui chơi giải trí và sân gofl huyện Bát Xát; khu gia công sản xuất, xuất nhập khẩu Bản Qua và Khu cửa khẩu Bản Vược.

Đến cuối năm 2021, trong khu kinh tế cửa khẩu đã có 242 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 16.000 tỷ đồng. Trong số đó, có những dự án lớn như Nhà máy Luyện đồng Bản Qua công suất 20.000 tấn/năm với tổng vốn đầu tư 3.900 tỷ đồng; các dự án Logistics, kho bãi hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế tổng vốn đầu tư 320 tỷ đồng… Hiện nay, thường xuyên có gần 600 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển giao lưu kinh tế qua biên giới và tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Trong những năm tiếp theo, tỉnh Lào Cai đang chủ động xây dựng chiến lược phát triển Khu Kinh tế cửa khẩu theo quy hoạch đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu chung là phát triển Khu Kinh tế cửa khẩu của tỉnh là vùng kinh tế động lực chủ đạo của địa phương và là 1 trong 8 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm của quốc gia.

Theo ông Trịnh Xuân Trường, để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh Lào Cai cũng đang ưu tiên xây dựng mạng lưới hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đa lĩnh vực tại Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai, có năng lực tập trung, điều phối hàng hoá, cung cấp dịch vụ logistics chi phí thấp. Thiết lập vùng “xanh” xuất nhập khẩu hàng hóa để hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Tỉnh phối hợp với phía Trung Quốc xây dựng cơ chế phòng chống dịch COVID-19 để tạo điều kiện cho hàng hóa thông quan nhanh hơn; hợp tác với phía Trung Quốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu biên giới tại xã Bản Vược, huyện Bát Xát để hỗ trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới.

  • Dự kiến đến năm 2030, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai đạt 15 tỷ USD và tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 50 tỷ USD. Đặc biệt trong giai đoạn mới, tỉnh Lào Cai đã và đang tiếp tục ưu tiên phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai theo hướng đề cao thương mại, dịch vụ. Cùng với Cao tốc Hà Nội-Lào Cai là trục kết nối, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy nhanh việc xây dựng Cảng hàng không Sa Pa nhằm tạo lực đẩy phát triển khu kinh tế tỉnh Lào Cai trở thành trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam-Trung Quốc.