Ngôi sao sáng chỉ đường đi tới cuộc cách mạng xã hội

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã giúp nhân loại bước sang trang mới. Thế giới không còn là độc tôn của chủ nghĩa tư bản. Một thời kỳ lịch sử đã được mở ra: nhiều quốc gia bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, quá độ lên chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu cao cả là độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Và tác giả tinh thần, lãnh tụ của các cao trào cách mạng đó chính là V.I. Lenin – người con ưu tú của dân tộc Nga, nhà tư tưởng vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.

Lãnh tụ vĩ đại

V.I. Lenin, tên thật là Vladimir Ilits Ulianov, sinh ngày 22/4/1870, ở Simbirsk (nay là Ulianovsk), trong một gia đình nhà giáo tiến bộ. Ngay khi còn ít tuổi, qua gia đình và người thân, Lenin đã tiếp thu được những tư tưởng tiến bộ, căm ghét chế độ độc tài Nga hoàng.

Năm 18 tuổi, Người nghiên cứu những tác phẩm của Karl Marx, Friedrich Engels, Georghi Valentinovitr Plekhanov và bắt đầu tham gia cách mạng, tuyên truyền tư tưởng Marxism.

Lenin xuất hiện tại Quảng trường Đỏ trong lễ tuần hành của các công dân nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười ngày 7/11/1919. (Nguồn: RIA Novosti)
Lenin xuất hiện tại Quảng trường Đỏ trong lễ tuần hành của các công dân nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười ngày 7/11/1919. (Nguồn: RIA Novosti)

Năm 1891, ông tốt nghiệp ngành Luật, trường Đại học Petersburg và từ năm 1893, trở thành người lãnh đạo nhóm Marxism ở Saint Petersburg. Năm 1894, Lenin vào Đảng Xã hội Dân chủ Nga. Từ đấy, ông là một trong những nhà tổ chức và lãnh đạo cách mạng Nga.

Thực tiễn hoạt động cách mạng của Lenin vô cùng phong phú. Ông là người đầu tiên đã vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Marx vào thực tiễn nước Nga; chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức cho việc thành lập Đảng Công nhân Dân chủ Xã hội Nga – tiền thân của Đảng Cộng sản Bolshevik Nga, một đảng vô sản kiểu mới đã lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân Nga làm nên cuộc Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, và thực hiện sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên bang Xôviết; là người đã làm chủ nghĩa Marx từ lý luận trở thành hiện thực.

Sau Cách mạng Tháng Mười, Lenin đã lãnh đạo những người Bolshevik và nhân dân lao động Nga đấu tranh thắng lợi chống thù trong, giặc ngoài, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ thành công sự tồn tại của Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới. Lenin là tổng công trình sư đầu tiên của những phương hướng, kế hoạch xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên bang Xôviết, trong đó đặc biệt là chính sách kinh tế mới (NEP).

Lenin là người tích cực đấu tranh cho chủ nghĩa quốc tế vô sản, thành lập Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) để lãnh đạo phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, tập hợp mọi lực lượng cách mạng trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc. Ông đã vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Marx vào giải quyết mối quan hệ giữa yếu tố dân tộc và yếu tố quốc tế trong cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản.

Đồng thời, ông đã phát triển vấn đề dân tộc của chủ nghĩa Marx thành vấn đề dân tộc và thuộc địa trong thời kỳ đế quốc chủ nghĩa; đề ra những nguyên tắc có tính cương lĩnh của giai cấp vô sản về vấn đề dân tộc; coi phong trào giải phóng dân tộc là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới; phê phán chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi cũng như chủ nghĩa sô-vanh nước lớn.

Người dân Nga tới viếng Lăng Lenin trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva. (Nguồn: TTXVN)
Người dân Nga tới viếng Lăng Lenin trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva. (Nguồn: TTXVN)

Khẩu hiệu của Marx “Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại” đã được Lenin phát triển thành “Vô sản toàn thế giới và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại!”.

Dưới ngọn cờ của Lenin, Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xôviết và hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới được hình thành; chủ nghĩa phátxít bị tiêu diệt; các dân tộc bị áp bức vùng lên giành độc lập dân tộc, làm cho hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc tan rã.

Tên tuổi của Lenin đã gắn liền với những cải biến cách mạng vĩ đại nhất trong xã hội loài người từ đầu thế kỷ XX đến nay. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Lenin là người đã thực hiện và phát triển chủ nghĩa Marx. Là người cha của cách mạng vô sản và cách mạng dân tộc giải phóng. Là người thầy đã tạo ra những chiến sỹ cách mạng khắp thế giới, chẳng những bằng lý luận cách mạng khoa học nhất, mà còn bằng đạo đức cách mạng cao cả nhất”.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Lenin đã nhiều lần bị bắt, bị tù đầy, bị trục xuất ra nước ngoài, bị mưu sát, nhưng ông luôn là tấm gương sáng ngời về tinh thần cách mạng kiên trung, về ý chí quyết tâm giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động, về phẩm chất đạo đức cách mạng cao cả, về lối sống giản dị, trong sáng, gần gũi nhân dân.

Lenin mất ngày 21/1/1924, tại làng Gorki, Moskva. Thi hài của Người được đặt tại lăng ở Quảng trường Đỏ. Lenin được tạp chí Time (Mỹ) bình chọn là một trong 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế kỷ XX.

Giương cao ảnh vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản Vladimir Lenin trong một cuộc tuần hành kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Giương cao ảnh vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản Vladimir Lenin trong một cuộc tuần hành kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Những giá trị sống mãi

Lenin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới; người bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Marx trong điều kiện chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa; người sáng lập Nhà nước Xôviết – Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới và lãnh đạo nhân dân Liên Xô bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực.

Lenin đã có những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, đấu tranh cho hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc. Di sản Lenin để lại cho nhân loại tiến bộ là vô cùng to lớn cả trên phương diện thực tiễn hoạt động cách mạng và tư tưởng lý luận.

Về di sản tư tưởng lý luận, Lenin là người đã kế tục, bảo vệ và phát triển một cách xuất sắc, toàn diện chủ nghĩa Marx cả triết học, kinh tế chính trị học Marxism và chủ nghĩa xã hội khoa học trong điều kiện mới.

Người đã phê phán một cách khoa học, thuyết phục những quan điểm tư tưởng, trào lưu lý luận sai lầm, như phái “dân túy” Nga, phái “Marxism hợp pháp,” khuynh hướng “tả” khuynh, “hữu” khuynh trong phong trào công nhân, chủ nghĩa cơ hội, xét lại… để bảo vệ chủ nghĩa Marx; đồng thời bổ sung, phát triển nhiều luận điểm cụ thể của chủ nghĩa Marx cho phù hợp với điều kiện thực tiễn cũng như sự phát triển của khoa học đương thời…

Nhiều vấn đề ở thời đại của Karl Marx và Friedrich Engels, thực tiễn lịch sử chưa đặt ra, nhưng được đặt ra trong thời đại mới đã được Lenin tìm ra câu trả lời đúng đắn, phát triển hết sức sáng tạo chủ nghĩa Marx… Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ của cuộc đấu tranh cách mạng, trước sau như một, ông luôn xuất phát từ linh hồn sống, bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Marx và từ thực tiễn đấu tranh cách mạng để bổ sung, phát triển chủ nghĩa Marx.

“Khi còn sống, Người là người cha, thầy học, đồng chí và cố vấn của chúng ta. Ngày nay, Người là ngôi sao sáng chỉ đường cho chúng ta đi tới cuộc cách mạng xã hội” (Hồ Chí Minh)

Từ những năm 90 của thế kỷ XX trở lại đây, chủ nghĩa Marx-Lenin nói chung, tư tưởng lý luận của Lenin nói riêng đã và đang bị các thế lực thù địch điên cuồng chống phá bằng nhiều thủ đoạn. Nhưng chính sự chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch càng chứng tỏ tinh thần khoa học, cách mạng và sức sống trường tồn của tư tưởng Lenin.

Dù hiện nay trên thế giới, sau sự tan rã ở Liên Xô và các nước Đông Âu, một số người tỏ ra hoang mang, dao động, thậm chí từ bỏ hệ thống lý luận cách mạng của chủ nghĩa Marx-Lenin, nhưng tinh thần khoa học, tính cách mạng, sức sống của chủ nghĩa Marx-Lenin vẫn còn mãi trong trái tim, khối óc của hàng triệu, hàng triệu người trên toàn thế giới.

Điều khẳng định của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc năm 1927: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lenin” ngày nay vẫn còn nguyên giá trị. Theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bằng thực tiễn đấu tranh cách mạng của mình, những người cộng sản Việt Nam khẳng định rằng, những vấn đề cơ bản nhất trong học thuyết của Lenin là không gì bác bỏ được, vẫn giữ nguyên giá trị khoa học và cách mạng trong thời đại ngày nay.

Lenin đã đi xa nhưng cuộc đời hoạt động cách mạng của ông vẫn là tấm gương sáng ngời để những người cộng sản chân chính trên toàn thế giới phấn đấu học tập, noi theo; tư tưởng, lý luận của ông vẫn sống mãi cùng thời gian, là ngọn cờ cách mạng soi sáng con đường giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của các dân tộc trên toàn thế giới.

Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Khi còn sống, Người là người cha, thầy học, đồng chí và cố vấn của chúng ta. Ngày nay, Người là ngôi sao sáng chỉ đường cho chúng ta đi tới cuộc cách mạng xã hội”./.

(Nguồn: TTXVN)
(Nguồn: TTXVN)