vnapotalle-1575865199-5.jpg

vnapotalle-1575865199-5.jpg

La firma del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (Foto: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *