vnapotal40-1546589880-10.jpg

vnapotal40-1546589880-10.jpg

1979年1月7日上午柬埔寨革命军进入金边皇宫。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *