Un groupe de reporters de l’Agence vietnamien d’information (Viet Nam Thông Tân Xa – VNTTX) couvrent la campagne Hô Chi Minh en avril 1975. Photo : archives de l’Agence d’information de libération 

Un groupe de reporters de l’Agence vietnamien d’information (Viet Nam Thông Tân Xa - VNTTX) couvrent la campagne Hô Chi Minh en avril 1975. Photo : archives de l’Agence d’information de libération 

Un groupe de reporters de l’Agence vietnamien d’information (Viet Nam Thông Tân Xa – VNTTX) couvrent la campagne Hô Chi Minh en avril 1975. Photo : archives de l’Agence d’information de libération 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *