turkey3-1492671169-34.jpg

turkey3-1492671169-34.jpg

[14/04/2017 11:39:49] T?ng th?ng Tayyip Erdogan tuyên b? tuong lai c?a châu Âu s? ph? thu?c vào ngu?i nh?p cu Th? Nhi K?, nh?ng ngu?i dang sinh s?ng t?i “L?c d?a Già”. Nhà lãnh d?o Th? Nhi K? dua ra tuyên b? trên khi phát bi?u trong bu?i mít tinh ngày 13/4 t?i t?nh Giresun nh?m v?n d?ng ngu?i dân b? phi?u ?ng h? s?a d?i Hi?n pháp trong cu?c trung c?u ý dân vào cu?i tu?n này. Hãng tin Anadolu d?n l?i T?ng th?ng Erdogan nh?n m?nh tuong lai c?a châu Âu s? do 5 tri?u ngu?i g?c Th? Nhi K?, di cu d?n châu Âu, d?nh do?t. Ông m?t l?n n?a cáo bu?c chính quy?n các nu?c châu Âu có thái d? thù d?ch v?i ngu?i H?i giáo. Vi?c chính quy?n Th? Nhi K? v?n d?ng cho cu?c trung c?u dân ý dã làm xói mòn m?i quan h? gi?a Th? Nhi K? v?i m?t s? nu?c d?ng minh châu Âu v?n không cho phép m?t s? B? tru?ng trong chính quy?n c?a ông Erdogan t? ch?c các cu?c mít tinh ? nu?c ngoài nha`m v?n d?ng c?ng d?ng ngu?i Th? Nhi K? tích c?c tham gia cu?c trung c?u ý dân s?p t?i. Trong ?nh: T?ng th?ng Th? Nhi K? Tayyip Erdogan phát bi?u trong m?t cu?c v?n d?ng ? Istanbul ngày 8/4. EPA/TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *