ttxvn0804si-1586354741-25.jpg

ttxvn0804si-1586354741-25.jpg

Танк 203-й танковой бригады 304-й дивизии 2-го корпуса, вошедший в Дворец Независимости в полдень 30 апреля 1975 года. (Фото: Чан Май Хыонг / ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *