ttxvn0705ho-1588900082-88.jpg

ttxvn0705ho-1588900082-88.jpg

130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020): Người tổ chức lãnh đạo cuộc đấu tranh giữ vững chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1954)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *