ts17-1574740276-69.jpg

ts17-1574740276-69.jpg

Ho Chi Minh Trail Museum was set up on July 13, 1995 on the foundation of Truong Son Museum in the war.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *